پایه دهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
ریاضی
هندسه
یکشنبه
عربی
شیمی
فیزیک
دوشنبه
ریاضی
نگارش
رسانه
سه شنبه
شیمی
آمادگی دفاعی
چهار شنبه
ادبیات
زبان
پنج شنبه
دینی
جغرافی
فیزیک

پایه دوازدهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دوازدهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
زبان
شیمی
ریاضی
یکشنبه
هویت
فیزیک
دوشنبه
زیست
شیمی
عربی
سه شنبه
مدیریت
فیزیک
چهار شنبه
ریاضی
بهداشت
زیست
پنج شنبه
دینی
ادبیات
نگارش

پایه دوازدهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دوازدهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
شیمی
فیزیک
یکشنبه
هندسه
هویت
فیزیک
دوشنبه
حسابان
شیمی
عربی
سه شنبه
زیان
گسسته
چهار شنبه
مدیریت
بهداشت
حسابان
پنج شنبه
دینی
ادبیات
نگارش

پایه یازدهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی یازدهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
ریاضی
فیزیک
ادبیات
یکشنبه
شیمی
عربی
ورزش
دوشنبه
زبان
زیست
فیزیک
سه شنبه
شیمی
محیط زیست
چهار شنبه
نگارش
زیست
تاریخ
پنج شنبه
زمین شناسی
دینی
ریاضی

پایه یازدهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی یازدهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
آمار و احتمال
فیزیک
ادبیات
یکشنبه
شیمی
عربی
ورزش
دوشنبه
زبان
حسابان
فیزیک
سه شنبه
شیمی
محیط زیست
چهار شنبه
نگارش
حسابان
تاریخ
پنج شنبه
زمین شناسی
دینی
هندسه

پایه دهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
زیست
ریاضی
آمادگی دفاعی
یکشنبه
فیزیک
عربی
دوشنبه
رسانه
ادبیات
شیمی
سه شنبه
زیست
ریاضی
فیزیک
چهار شنبه
نگارش
زبان
پنج شنبه
دینی
جغرافی
شیمی