برنامه امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400

کلاس

ایام هفته
تاریخ امتحان

شروع امتحان
دهم ریاضی

ساعت ۱۰:۰۰
دهم تجربی

ساعت ۱۰:۰۰
یازدهم ریاضی

ساعت ۱۰:۰۰
یازدهم تجربی

ساعت ۱۰:۰۰
دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷ریاضیریاضیحسابانزیست
پنجشنبه۱۴۰۰/۰۲/۳۰دینیدینیعلوم زمینعلوم زمین
یکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۲عربیعربیهندسه
چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۵شیمیشیمیشیمیشیمی
شنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۸ادبیات و نگارشادبیات و نگارشجبر و احتمالریاضی
دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۰تفکر و رسانهتفکر و رسانهعربیعربی
چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۲زبانزبانزبانزبان
دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۷فیزیکفیزیکفیزیکفیزیک
سه‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۸جغرافیاجغرافیاتاریخ تاریخ
پنج‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۰آمادگی دفاعیآمادگی دفاعیدینیدینی
شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۲ادبیات ادبیات
دو‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴هندسهزیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست

تذکرات

  • حضور به موقع دانش آموزان در امتحانات الزامی است.
  • مدت امتحان به تشخیص دبیر مربوطه می‌باشد.
  • غیبت در امتحان به منزله صفر خواهد بود.
  • در صورت تشخیص تقلب در حین اصلاح ورقه صفر خواهد بود.

مدیریت دبیرستان دهخدا: فرخ نجف‌زاده

پایه دهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
ریاضی
هندسه
یکشنبه
عربی
شیمی
فیزیک
دوشنبه
ریاضی
نگارش
رسانه
سه شنبه
شیمی
آمادگی دفاعی
چهار شنبه
ادبیات
زبان
پنج شنبه
دینی
جغرافی
فیزیک

پایه دوازدهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دوازدهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
زبان
شیمی
ریاضی
یکشنبه
هویت
فیزیک
دوشنبه
زیست
شیمی
عربی
سه شنبه
مدیریت
فیزیک
چهار شنبه
ریاضی
بهداشت
زیست
پنج شنبه
دینی
ادبیات
نگارش

پایه دوازدهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دوازدهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
شیمی
فیزیک
یکشنبه
هندسه
هویت
فیزیک
دوشنبه
حسابان
شیمی
عربی
سه شنبه
زیان
گسسته
چهار شنبه
مدیریت
بهداشت
حسابان
پنج شنبه
دینی
ادبیات
نگارش

پایه یازدهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی یازدهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
ریاضی
فیزیک
ادبیات
یکشنبه
شیمی
عربی
ورزش
دوشنبه
زبان
زیست
فیزیک
سه شنبه
شیمی
محیط زیست
چهار شنبه
نگارش
زیست
تاریخ
پنج شنبه
زمین شناسی
دینی
ریاضی

پایه یازدهم ریاضی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی یازدهم ریاضی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
آمار و احتمال
فیزیک
ادبیات
یکشنبه
شیمی
عربی
ورزش
دوشنبه
زبان
حسابان
فیزیک
سه شنبه
شیمی
محیط زیست
چهار شنبه
نگارش
حسابان
تاریخ
پنج شنبه
زمین شناسی
دینی
هندسه

پایه دهم تجربی

ورود به کلاس مجازی

برنامه هفتگی دهم تجربی

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
فوق العاده
شنبه
زیست
ریاضی
آمادگی دفاعی
یکشنبه
فیزیک
عربی
دوشنبه
رسانه
ادبیات
شیمی
سه شنبه
زیست
ریاضی
فیزیک
چهار شنبه
نگارش
زبان
پنج شنبه
دینی
جغرافی
شیمی